За Нас

Милушев и съдружници – Адвокатско дружество е създадено през 2005г., след влизане в сила на новия Закон за адвокатурата, с който бе дадена възможност адвокати да обединяват дейността си и да упражняват съвместно дейност под тази форма.Преди регистрацията на адвокатското дружество съдружниците в него отново са упражнявали дейността си съвместно, но не обединени в самостоятелно юридическо лице. Дружеството е създадено с цел оптимизиране на работата на всички съдружници и по –тясната им специализация в отделни области на правото,  за да имаме по-добра възможност  да посрещаме нуждите на клиентите си. Приоритетно кръгът от процесуалноправни въпроси, по които оказваме съдействие включва процесуално представителство по търговски, граждански, трудови, данъчни, административни спорове, включително по въпроси на обществените поръчки, както и представителство по изпълнителни и обезпечителни производства.